Sunday, 19 January 2014

TV Anchor jokeTV Anchor Charwahe se:
Aap Bakre ko kya khilate hain?
Charwaha: Kale ko ya Safaid ko?
Anchor: Safaid ko
Charwaha: GhassAnchor: Aur Kale ko?
Charwaha: Use bhi Ghass
Anchor: Inhain bandhte kidher ho?
Charwaha: Kise Kale ko ya Safaid ko?
Anchor: Safaid ko
Charwaha: Bahar ke kamre mein

Anchor: Aur Kale ko?
Charwaha: Use bhi bahar ke kamre mein
Anchor: Aur nehlate kaise ho?
Charwaha: Kise Kale ko ya Safaid ko?
Anchor: Kale ko
Charwaha: Pani se

Anchor: Aur Safaid ko?
Charwaha: Use bhi pani se
Anchor Ghusse se:
Manhos admi jab dono ke saath ek jaisa karta hai tou mujhse bar bar
puchta kyu hai Kala ya Safaid...

Charwaha: Kyu ke Safaid bakra mera hai
Anchor: Aur kala?
Charwaha: Woh bhi mera hai..!!                                   Home